03 Лютого 2023, 18:46 | Реєстрація | Вхід
/ Конкурс «Українська революція 1917-1921 років» - 1 Лютого 2018

Конкурс «Українська революція 1917-1921 років»

Категорія: «Конкурси»
Дата: 01 Лютого 2018 (Четвер)
Час: 01:00
Вартість: безкоштовно
Місто: Україна
Рейтинг: 0.0
Матеріал додав: pole_55
Кількість переглядів: 1917


Міністерство культури України оголосило літературний конкурс серед письменників України «Українська революція 1917-1921 років».

Відповідно до плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №777-р, Мінкультури наказом «Про затвердження Положення про літературний конкурс серед письменників України «Українська революція 1917-1921 років» від 20.07.2017 №679, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 27.11.2017 року №1435/31303, затвердило Положення про літературний конкурс серед письменників України «Українська революція 1917-1921 років».

Інформуємо, що це Положення визначає порядок проведення літературного конкурсу серед письменників України «Українська революція 1917-1921 років» (далі – Конкурс) з визначення кращих літературно-художніх творів, у яких утверджуються ідеали гуманізму, патріотизму та національно-культурного відродження України, зображується боротьба українського народу за незалежність.


ПОЛОЖЕННЯ 
про літературний конкурс серед письменників України «Українська революція 1917-1921 років»


І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення літературного конкурсу серед письменників України «Українська революція 1917-1921 років» (далі - Конкурс) з визначення кращих літературно-художніх творів, у яких утверджуються ідеали гуманізму, патріотизму та національно-культурного відродження України, зображується боротьба українського народу за незалежність.

2. Конкурс проводиться на конкурсних засадах у номінаціях:
 1. поезія;
 2. проза;
 3. драматургія;
 4. переклад українських творів іншими мовами або збірки перекладів творів зарубіжних авторів українською мовою;
 5. літературознавство;
 6. публіцистика.
У кожній номінації визначаються три лауреати.

3. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».


II. Вимоги до творів та перелік документів, що подаються на Конкурс

1. На Конкурс висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів (не більше чотирьох), опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування на Конкурс.

2. Пропозиції щодо претендентів на Конкурс подаються до Мінкультури (за згодою) творчими спілками, асоціаціями, науковими, національно-культурними, національно-просвітницькими товариствами, літературними об’єднаннями, редакціями періодичних видань, вченими радами вищих навчальних закладів та наукових установ, а також окремими літераторами та перекладознавцями.

Висування творів на Конкурс проводиться з 15 грудня 2017 року до 01 лютого 2018 року.

3. Для участі у Конкурсі до Мінкультури подається клопотання про висування твору із зазначенням відповідної номінації, до якого додаються:
 • стисла характеристика твору;
 • інформаційна довідка про автора (авторів) твору (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку);
 • примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;
 • ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений оригінальний твір та рецензії (за наявності).
4. Відповідальними за достовірність наданої інформації є керівники творчих спілок, асоціацій, наукових, національно-культурних, національно-просвітницьких товариств, літературних об’єднань, редакцій періодичних видань, вчених рад вищих навчальних закладів та наукових установ, що подали клопотання щодо претендента (претендентів) на Конкурс, та претенденти.

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пунктах 2, 3 цього розділу, клопотання не розглядається.


III. Організація роботи та порядок проведення Конкурсу

1. Мінкультури на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення Конкурсу, умови та порядок його проведення.

2. З метою проведення конкурсного відбору творів та визначення переможців утворюється журі Конкурсу (далі - Журі).

3. Журі у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Журі здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів.

5. Журі утворюється у складі не менше 7, але не більше 11 осіб. До складу Журі входять представники Мінкультури, Національної спілки письменників України (за згодою), голова Українського інституту національної пам’яті, а також письменники, науковці (за згодою).

Персональний склад Журі затверджується наказом Мінкультури.

Журі очолює голова, який є заступником Міністра відповідно до розподілу обов’язків. Голова Журі має одного заступника.

Члени Журі здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

У разі необхідності до складу Журі можуть вноситися зміни.

6. Організаційне забезпечення роботи Журі здійснює секретар Журі, який є працівником Мінкультури і бере участь у засіданнях Журі без права голосу.

Секретар Журі відповідно до покладених на нього обов’язків:
 • здійснює приймання та перевірку документів, зазначених у пункті 3 розділу II цього Положення;
 • готує матеріали для розгляду на засіданні Журі;
 • веде та оформлює протокол засідання Журі.
7. Основною формою роботи Журі є засідання, яке проводить голова Журі або за його дорученням його заступник.

Засідання Журі вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його затвердженого складу.

8. Журі відповідно до покладених на нього завдань:
 • розглядає подані на Конкурс оригінальні твори та проводить їх обговорення;
 • приймає рішення щодо визначення лауреатів Конкурсу.
9. Усі матеріали, подані для участі у Конкурсі, розглядаються Журі з дотриманням вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права».

10. Рішення Журі щодо визначення лауреатів приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Журі в кожній номінації.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

11. У разі якщо за результатами голосування жоден із творів претендентів не набрав більше половини голосів членів Журі, які взяли участь у голосуванні, Журі приймається рішення щодо проведення повторного голосування.

Голосування не може проводитися більше двох разів.

Якщо за результатами повторного голосування жоден із творів не набрав більше половини голосів членів Журі, які взяли участь у голосуванні, лауреати Конкурсу у відповідній номінації не визначаються.

Лауреатам Конкурсу присуджуються перше, друге та третє місця в кожній номінації.

12. Якщо для участі у Конкурсі висунуто твір близької особи (у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції») члена Журі або твір, автором якого є член Журі, а також особа, пов’язана з членом Журі службовими відносинами, такий член Журі не бере участі в роботі Журі.

13. Члени Журі зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору.

Якщо член Журі має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про це Журі перед початком засідання і пояснити суть конфлікту інтересів.

14. Рішення Журі щодо визначення переможців оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні, членами Журі, присутніми на засіданні, та секретарем.

15. Лауреати Конкурсу нагороджуються дипломом у кожній номінації за перше, друге та третє місця.

16. У разі якщо лауреатами у відповідних номінаціях став колектив авторів, кожен отримує диплом лауреата.

15. Дипломи лауреатів підписуються Міністром культури України.


IV. Реалізація рішень Журі Конкурсу

1. Вручення дипломів лауреатів Конкурсу відбувається в урочистій обстановці.

2. Мінкультури забезпечує повернення документів та матеріалів претендентам, які не стали лауреатами (на письмову вимогу претендента, але не пізніше місяця з дня оголошення результатів Конкурсу).

3. Фінансування Конкурсу здійснюється Мінкультури в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також за рахунок залучення інших джерел та надходжень, не заборонених законодавством.

4. Інформація щодо результатів проведення Конкурсу та його лауреатів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.


Контактні дані: 044-279-37-40, dmp@mincult.gov.ua, Коврей Віктор Юлійович.


0 коментарів

Залишити коментар

avatar