23 Квітня 2024, 08:43 | Реєстрація | Вхід
/ Прийом заявок на конференцію «Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури». (м. Бар) - 25 Вересня 2012

Прийом заявок на конференцію «Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури». (м. Бар)

Категорія: «Конкурси»
Дата: 25 Вересня 2012 (Вівторок)
Час: 13:11
Рейтинг: 0.0
Матеріал додав: pole_55
Кількість переглядів: 1959


Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського запрошує до участі у роботі ІІ Всеукраїнської конференції «Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури», що відбудеться 16-17 листопада 2012 р. в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського. 

Головні тематичні напрямки 

1. Концептуальні аспекти мовної організації художнього твору. 
2. Літературний твір як модель художньо-філософської моделі світу. 
3. Утілення психологічних проблем у площині художньої літератури. 
4. Психолого-педагогічні проблеми моделювання: творення сюжетів та образів персонажів. 
5. Комунікація та діалог як дидактичні символи (на прикладі художньої літератури). 
6. Відображення історії, фольклору та етнографії в літературі, трансляції їхньої тяглості як мова твору. 
7. Методичні аспекти вивчення мови художнього твору в сучасній школі. 
8. Публіцистська перспектива, журнальна альтернатива: висвітлення літературно-мистецьких подій у періодиці. 

Для участі в роботі конференції просимо надсилати заявки до 31 жовтня на вказані інтернет- і поштову адреси: izelenenka@mail.ru; 23000, Вінницька обл., м.Бар, майдан М.Грушевського, 1. 

У заявці просимо зазначити: 
1. Прізвище ім’я по батькові 
2. Тему доповіді 
3. Анотацію доповіді (10-12 рядків) 
4. Науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи (навчання)  
5. Контактні адреси й телефони.  

Статті доповідачів (викладачів, аспірантів, пошукувачів ученого ступеня, магістрантів і студентів), оформлені за вимогами, будуть прийняті й розглянуті редакційною колегією наукового збірника, укладеного за матеріалами конференції. 

Оргкомітет конференції:
д.ф.н. Новіков А.О., доц., к.м.н. Сторожук А.І., к.ф.н. Зелененька І.А., к.п.н. Дусь Н.А.  

Орієнтовна вартість публікації - 15 грн. за сторінку.   
Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно. 
Оплата проїзду та проживання - за рахунок учасників. 
Телефони для довідок: (04341) 2-12-70 – адміністрація; (096)4646646 – Зелененька  Ірина Алімівна;  (067)1352054 – Дусь Наталія Анатоліївна 
e-mail: izelenenka@mail.ru 


Вимоги до оформлення статей

Структура, зміст і оформлення статей повинні відповідати фаховим вимогам (постанова  ВАК України від 15.01.2003 (№ 7-05/1)). 

За зміст статей (фактів, цитування, імен, назв та іншої інформації) відповідають автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали в разі їхньої невідповідності тематиці конференції та технічним вимогам до оформлення. 

Необхідні елементи статті: 
- обґрунтування проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано висвітлення розглядуваного питання і на які спирається автор; 
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; 
- формулювання завдань розвідки; 
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
- висновки, зроблені в процесі дослідження, і перспективи подальших пошуків у цьому напрямку. 

Загальний обсяг статті - від 5-8 повних сторінок 
Усі покликання - у квадратних дужках [23, c.45]. 

У першому рядку справа зазначається ім’я та прізвище доповідача (-ів); зліва у тому ж рядку - УДК, нижче рядком – ББК. Далі – назва статті (великими літерами); через рядок – анотації трьома мовами (українською, російською, англійською) із ключовими словами, основний зміст статті. 

У списку літератури (за чинними вимогами) потрібно вказати загальну кількість сторінок книги чи номер сторінки журнальної статті, на яку покликається автор. 

Ключові слова українською мовою, резюме - українською, російською та англійською мовами (після списку літератури, обсягом 3-5 рядків). 

Матеріали подаються в паперовому й електронному варіантах. 

Електронний варіант: файл формату RTF або DOC на диску (без архівування). 
Шрифт Times New Roman розміром 14 пунктів; міжрядковий інтервал - 1,5 (із розрахунку - 28-30 рядків на одній сторінці). Поля: зліва, зверху, знизу - 25 мм.; абзацний відступ - 1,25 см.; лапки – «»  (ялинка); без переносів. 

На окремій сторінці додаються відомості про автора (авторів): прізвище ім’я по батькові, місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, звання, адреса, контактний телефон, e-mail. 

Для аспірантів, здобувачів обов’язковою є наявність завіреної рецензії наукового керівника (якщо науковий керівник буде співавтором публікації, то рецензія не обов’язкова). Адреса редакції: 23000, м. Бар, майдан Михайла Грушевського, 1, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського; тел.: (04341) 2-12-70.  

У межах ІІ Всеукраїнської конференції відбудуться «Барські читання»: презентації художніх видань, автограф-сесії авторів, майстер-класи та виступи відомих митців та літераторів-початківців. Матеріали читань будуть опубліковані в альманасі «З-над Бугу й Дністра».   


0 коментарів

Залишити коментар

avatar