18 May 2022, 18:25 | Реєстрація | Вхід
/ Перекладацька Премія імені Григорія Кочура - 1 June 2019

Перекладацька Премія імені Григорія Кочура

Категорія: «Конкурси»
Дата: 01 June 2019 (Saturday)
Час: 00:00
Вартість: безкоштовно
Місто: Україна
Рейтинг: 0.0
Матеріал додав: pole_55
Кількість переглядів: 975


Премія імені Григорія Кочура — щорічна державна премія України у галузі поетичного художнього перекладу та перекладознавства.

Премію присуджують письменникам і перекладознавцям за найкращі переклади українською мовою визначних творів світової поезії та вагомі перекладознавчі праці в царині українського художнього перекладу. Прийом матеріалів - до 1 червня.


ПОЛОЖЕННЯ 
про премію імені Григорія Кочура

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок присудження премії імені Григорія Кочура (далі - Премія) за кращі переклади українською мовою визначних творів світової поезії та вагомі перекладознавчі праці в царині українського художнього перекладу.

Премія присуджується щороку 17 листопада до дня народження Григорія Порфировича Кочура.

2. Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у кошторисі Мінкультури.

3. Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.

4. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».


ІІ. Вимоги до творів та перелік документів, що подаються на здобуття Премії

1. На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за півроку до їх висування на здобуття Премії.

2. На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.

Лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка на здобуття Премії не висуваються.

3. Одна особа не може стати лауреатом Премії двічі.

4. Щороку присуджується лише одна Премія.

5. Висунення творів на здобуття Премії проводиться з 01 лютого року, що передує року, в якому присуджується Премія, до 01 червня року, в якому відбувається вручення Премії.

6. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Мінкультури творчими спілками, асоціаціями, науковими, національно-культурними, національно-просвітницькими товариствами, літературними об’єднаннями, редакціями періодичних видань, вченими радами вищих навчальних закладів та наукових установ, а також окремими літераторами та перекладознавцями.

7. На здобуття Премії до Мінкультури подається клопотання щодо присудження Премії у довільній формі, до якого додаються:
 • стисла характеристика твору, довідка про автора (авторів) твору (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку);
 • творча характеристика претендента;
 • письмова згода претендента (претендентів) на висування його (їх) твору на здобуття Премії;
 • копії документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
 • У випадку, коли претендентом є колектив авторів, - копії документів, що посвідчують особи претендентів, та документів про присвоєння реєстраційних номерів облікових карток платників податків або паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • письмова згода претендента (претендентів) на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;
 • ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений оригінальний твір та рецензії (за наявності).
До клопотання можуть бути додані інші документи, що підтверджують професійні якості претендента.

8. Відповідальними за достовірність наданої інформації є керівники творчих спілок, асоціацій, наукових, національно-культурних, національно-просвітницьких товариств, літературних об’єднань, редакцій періодичних видань, вчених рад вищих навчальних закладів та наукових установ, що подали клопотання щодо претендента (претендентів) на здобуття Премії, та претенденти.

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 7 цього розділу, клопотання не розглядається.


ІІІ. Організація роботи та порядок проведення конкурсу

1. Мінкультури щороку на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії, умови та порядок його проведення.

2. З метою проведення конкурсного відбору творів на здобуття Премії та визначення переможців конкурсу утворюється комітет з присудження премії імені Григорія Кочура (далі - Комітет).

3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

5. Комітет утворюється у складі не менше 5 та не більше 11 осіб з числа представників Мінкультури, Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Національної спілки письменників України (за згодою).

Персональний склад Комітету затверджується наказом Мінкультури.

Комітет очолює голова, який є заступником Міністра відповідно до розподілу обов’язків. Голова Комітету має одного заступника.

Члени Комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.

Строк повноважень Комітету - 3 роки.

6. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює відповідальний секретар Комітету, який є працівником Мінкультури і бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

Відповідальний секретар згідно з покладеними на нього завданнями:
 • здійснює приймання та перевірку документів, зазначених у пункті 7 розділу ІІ цього Положення;
 • готує матеріали для розгляду на засіданнях Комітету;
 • здійснює організаційне забезпечення засідань Комітету;
 • веде протоколи засідань Комітету.
7. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводить голова Комітету або за його дорученням заступник голови Комітету.

Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його затвердженого складу.

8. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
 • розглядає подані на здобуття Премії оригінальні твори та проводить їх обговорення;
 • приймає рішення щодо визначення лауреата Премії.
9. Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є ухвальним.

Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комітету.

10. У разі якщо за результатами голосування жоден із творів претендентів не набрав більше половини голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітет приймає протокольне рішення щодо проведення повторного голосування.

Голосування не може проводитися більше двох разів.

Якщо за результатами повторного голосування жоден із творів не набрав більше половини голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Премія за відповідний рік не присуджується.

11. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії висунуто твір близької особи (у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції») члена Комітету або твір, автором якого є член Комітету, а також особа, пов'язана з членом Комітету службовими відносинами, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету.

12. Кожен член Комітету зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору.

Якщо член Комітету має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про це Комітет перед початком засідання і пояснити суть конфлікту інтересів.

13. Рішення Комітету щодо визначення переможців оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні, членами Комітету, присутніми на засіданні, та відповідальним секретарем.

14. Премія присуджується наказом Мінкультури за поданням Комітету.

Особі, якій присуджується Премія, присвоюється звання лауреата премії імені Григорія Кочура, вручається диплом та виплачується грошова винагорода.

Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок лауреата в установі банку та/або через відділення поштового зв’язку.

15. У разі якщо Премія присуджується колективу авторів, кожен отримує диплом лауреата, грошова винагорода ділиться між ними порівну.

16. Диплом лауреата підписується Міністром культури України та головою Комітету.


ІV. Реалізація рішень Комітету із присудження Премії

1. Відзначення лауреатів Премії відбувається в урочистій обстановці.

2. Мінкультури забезпечує повернення документів та матеріалів претендентам, які не були удостоєні Премії (на письмову вимогу претендента).

3. Інформація щодо результатів проведення конкурсу та його лауреата оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.


Посилання на положення: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0995-17
Відділ мовної політики, dmp@mincult.gov.ua


0 коментарів

Залишити коментар

avatar